ועדת וינוגרד: הפחתה בשיעור הריבית לצורך היוון – מהפך